Podmínky užití

Právní oznámení

1. Editor webových stránek

Tyto webové stránky jsou majetkem společnosti Ptáček - velkoobchod, a.s., zapsaná u Krajského soudu Brno,spis. zn. oddíl B vložka 4169, jejíž hlavní sídlo se nachází na adrese: U Velké ceny 4, 623 00 Brno. Editorem webových stránek je interní oddělení elektronického obchodování online@ptacek.cz. Přímé a trvalé úložiště dat je umístěno na serverech společnosti GRANDMEDIA s.r.o.. Editor by rád návštěvníky těchto webových stránek upozornil na níže uvedené skutečnosti:

 

2. Uživatelé webových stránek

Uživatelé webových stránek potvrzují, že mají dovednosti a prostředky potřebné k návštěvám a užívání těchto webových stránek. Uživatelé webových stránek „akademie.ptacek.cz“ potvrzují, že zkontrolovali, že používaný počítačový systém neobsahuje žádné viry a že je v perfektním funkčním stavu. Uživatelé dále potvrzují, že si přečetli toto právní oznámení a slibují, že jej budou respektovat.

 

3. Přístupné informace a služby

Konkrétním cílem webových stránek „akademie.ptacek.cz“ je dát široké veřejnosti k dispozici informace a služby. Části obsahu vystaveného a služeb nabízených na webových stránkách „akademie.ptacek.cz“ mohou pocházet od externích poskytovatelů služeb a mohou být přístupné buď přímo z webových stránek nebo prostřednictvím hypertextových odkazů na takové webové stránky. Uživatelé potvrzují, že informace a obsah, který se objevuje na webových stránkách dostupných prostřednictvím hypertextových odkazů, jsou výhradní odpovědností osob, které uvedené webové stránky spravují. Společnost Ptáček Velkoobchod a.s. neodpovídá ani za obsah webových stránek, z nichž lze vstoupit na webové stránky „akademie.ptacek.cz“, ani za závazky osob/subjektů nabízejících, poskytujících či zprostředkujících na takových webových stránkách služby.

 

4. Používání informací

Společnosti Ptáček i přes svou veškerou snahu nemůže uživateli zaručit, že poskytované informace jsou přesné a úplné. Je odpovědností každého uživatele, aby informace uvedené na webových stránkách „akademie.ptacek.cz“ používal na základě jeho vlastního uvážení. Každý uživatel používá webové stránky „akademie.ptacek.cz“ na vlastní riziko. Proto společnost Ptáček Velkoobchod a.s. každému uživateli doporučuje, aby si před tím, než učiní jakékoli rozhodnutí, prověřil informace zjištěné z těchto webových stránek.

 

5. Obsah

Veškeré údaje (textové, zvukové a obrazové), které se objevují na webových stránkách „akademie.ptacek.cz“ jsou výhradním vlastnictvím společnosti Ptáček Velkoobchod a.s. a obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy společnosti Ptáček Velkoobchod a.s. podle autorského práva, zejména zákona č. 121/2000 Sb. Všechna práva jsou vyhrazena. Jakákoli reprodukce, zastoupení či distribuce obsahu webových stránek „akademie.ptacek.cz“ pro jiné účely, než osobní, a to ať vcelku či zčásti, prostřednictvím jakéhokoli média či jakýmkoli způsobem, je zakázána. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek „akademie.ptacek.cz”. Nerespektování tohoto zákazu představuje delikt, jenž může vést k občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti osoby porušující uvedený zákaz. Společnost Ptáček Velkoobchod a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek „akademie.ptacek.cz”.

 

6. Název a logo “Akademie Ptáček”

Je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ptáček Velkoobchod a.s. použít či reprodukovat název „Akademie Ptáček“ a „akademi.ptacek.cz“ nebo logo „Akademie Ptáček“ nebo jakékoli jiné logo, ať samostatně či v kombinaci, a to z jakéhokoli titulu. Názvy a loga jsou zapsány u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranné známky. Majitelem ochranných známek je společnost Ptáček Velkoobchod a.s..

 

7. Hypertextové odkazy

Jakékoli vytváření hypertextového odkazu na stránku „akademie.ptacek.cz“ je zakázáno, vyjma případů, kdy k tomu společnost Ptáček Velkoobchod a.s. dá písemný souhlas předem. Existence hypertextového odkazu ze stránky „akademie.ptacek.cz“ na jinou webovou stránku nepředstavuje odsouhlasení takové stránky či jejího obsahu. Společnost Ptáček Velkoobchod a.s. nemůže přijmout odpovědnost týkající se informací, názorů a doporučení vyjádřených těmito třetími stranami. Navíc je možné, že webové stránky „akademie.ptacek.cz“ jsou propojeny pomocí hypertextových odkazů s jinými stránkami, aniž by o tom věděly. Společnost Ptáček Velkoobchod a.s., nedává oprávnění k tomuto druhu odkazů a odmítá veškerou odpovědnost za informace prezentované na takových jiných webových stránkách, za jejich obsah a jejich vztah ke společnosti Ptáček Velkoobchod a.s.. Společnost Ptáček Velkoobchod a.s. nelze brát k odpovědnosti za soudní spory, které případně vzniknou mezi partnerem a uživatelem. Konzultovaní partneři jsou sami odpovědni za dodržování podstaty regulací, které platí v kontextu služeb nabízených koncovým uživatelům/klientům, a obzvlášť za dodržení právních předpisů a nařízení vztahujících se na distanční prodej, ochranu spotřebitele, podvodnou či klamavou reklamu, ceny a předpisům vyhovující kvalitu výrobků.

 

8. Ochrana údajů

V případě, že se uživatel stránek „akademie.ptacek.cz“ pohybuje v části určené pro registrované osoby, je tato část přístupná pouze po registraci příslušného uživatele a zadání uživatelského jména a hesla. Data poskytnutá uživatelem slouží k personifikaci těchto stránek a čerpaných služeb. V takovém případě má společnost Ptáček Velkoobchod a.s. právo používat uživatelem sdělené údaje pro marketingové účely v rámci Ptáček Velkoobchod a.s. a také pro personifikaci stránek „akademie.ptacek.cz“ a příslušným uživatelem čerpaných služeb. Uživatel, který poskytl společnosti Ptáček Velkoobchod a.s. výše uvedené údaje, může být společností Ptáček Velkoobchod a.s. kontaktován za účelem poskytování informací o výrobcích a službách Ptáček Velkoobchod a.s. a dalších společností patřících do skupiny Ptáček Velkoobchod a.s.. V případě, že jsou při registraci na stránkách „akademie.ptacek.cz“ vyžadovány osobní údaje od uživatele, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. Společnost Ptáček Velkoobchod a.s. je registrovaná jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí informací, které jsou označené na začátku hvězdičkou (*), je povinné; pokud by takové informace nebyly poskytnuty, nemohou být očekávání uživatele uspokojena. V závislosti na okolnostech mají uživatelé právo přístupu k těmto informacím, právo vznášet z oprávněného důvodu námitky proti použití těchto informací či vznášet námitky proti komerčnímu využití formou přímého oslovení skupiny uživatelů (canvassing); dále mohou uživatelé písemně po společnosti Ptáček Velkoobchod a.s. požadovat opravu, doplnění, aktualizaci, uzamčení a odstranění nepřesných či neúplných informací.

 

9. „Cookies“

Upozorňujeme uživatele, že vstupem na webové stránky „akademie.ptacek.cz“ a při procházení těmito stránkami se ukládají „cookie“ informace dočasně do paměti a na jejich hard disk. Uživatelé potvrzují, že byli informováni o tom, že /webové stránky společnosti/ Ptáček Velkoobchod a.s. mohou dočasně uchovávat „cookies“ na hard disku uživatele v souvislosti s návštěvou těchto webových stránek. „Cookies“ jsou malé datové soubory, které neumožňují identifikaci uživatelů, ale slouží k zaznamenání informací týkající se stránek navštívených uživatelem na Internetu.

 

10. Formulář "PŘIHLÁŠKA"

Uživatel, který vyplnil formulář PŘIHLÁŠKA poskytl společnosti Ptáček Velkoobchod a.s. výše uvedené údaje, může být společností Ptáček Velkoobchod a.s. kontaktován za účelem poskytování informací o výrobcích a službách Ptáček Velkoobchod a.s. a dalších společností patřících do skupiny Ptáček Velkoobchod a.s.. V případě, že jsou při zadávání údajů do přihlášky na stránkách „akademie.ptacek.cz“ vyžadovány osobní údaje od uživatele, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. Společnost Ptáček Velkoobchod a.s. je registrovaná jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí informací, které jsou označené na začátku hvězdičkou (*), je povinné; pokud by takové informace nebyly poskytnuty, nemohou být očekávání uživatele uspokojena. V závislosti na okolnostech mají uživatelé právo přístupu k těmto informacím, právo vznášet z oprávněného důvodu námitky proti použití těchto informací či vznášet námitky proti komerčnímu využití formou přímého oslovení skupiny uživatelů (canvassing); dále mohou uživatelé písemně po společnosti Ptáček Velkoobchod a.s. požadovat opravu, doplnění, aktualizaci, uzamčení a odstranění nepřesných či neúplných informací.


NAHORU